Category: Kredyty

Kim są dłużnicy wekslowi

Bardzo często można usłyszeć o dokumentach zwanych wekslami. Są to dokumenty nakazujące jednej stronie wpłaty pieniędzy na rzecz strony drugiej po spełnieniu konkretnych warunków. Warto jednak zastanowić się, w jaki sposób można zostać dłużnikiem wekslowym? Otóż dłużnikiem można zostać w zależności od sytuacji. Dłużnikiem może być trasat, czyli osoba przyjmująca weksel. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnikiem wekslowym został przyjemca, czyli człowiek, który z własnej woli przyjął na siebie zobowiązanie zapłaty weksla. Kolejną osobą może być wystawca weksla. Istnieje również coś takiego jak poręczyciel weksla. Podobnie jak ma się to w przypadku kredytów, jeżeli dłużnik wekslowy nie pozasiada środków na jego spłacenie wówczas poręczyciel jest zobowiązany do uiszczenie stosownej opłaty opisanej w dokumencie weksla. Kolejną osobą, która może zostać dłużnikiem wekslowym jest tak zwany żyrant. Jest to człowiek, które w razie problemów w przyjęciem lub realizacją weksla zobowiązuje się do jego opłacenia. Ostatnim człowiekiem, który może zostać dłużnikiem wekslowym jest tak zwany regresat. Jest to taki typ dłużnika, który odpowiada za postanowienia weksla w drodze regresu. Warto, więc przed przyjęciem tego dokumentu dowiedzieć się, kto może zostać dłużnikiem wekslowym i jakie muszą być spełnione warunki, aby tego typu dłużnik stał się osobą zobowiązanie do wykonania postanowień weksla.

Ważne elementy weksla

Każdy weksel, aby był ważny powinien posiadać kilka podstawowych elementów, bez których bez problemu w każdej chwili można podważyć jego autentyczność. Może to się wiązać z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla wystawiającego dokument. Otóż najważniejszym elementem jest nazwa weksla, która musi być w tym samym języku, co treść widniejąca w treści weksla. Druga rzecz to polecenie bezwarunkowego zapłacenia konkretnie określonej kwoty pieniężnej. Trzeci element to określenie osoby, która jest odbiorcą weksla i która będzie obciążona jego postanowieniami. Czwarta rzecz to konkretne wyznaczenie terminu wykonania dokumentu. Jest to równoznaczne z terminem płatności. Ważną rzeczą jest również określenie miejsca, w którym owa płatność powinna nastąpić. Piątym elementem jest nazwisko osoby, na rzecz, której płatność ma być przekazana. Szóstym i zarazem najważniejszym elementem dobrze wystawionego weksla jest oznaczenie daty i miejsca jego wystawienia. Pod całą treścią powinien widnieć podpis osoby, która weksle wystawiła. Bez tych kilku elementów dokument wekslowy jest nieważny i nie ma żadnej mocy prawne zmuszającej odbiorcę do wykonania jego postanowień. Jeżeli, więc macie zamiar przekazać komuś weksel to powinniście najpierw sprawdzić czy jest on poprawnie wystawiony i spełnia wszelkie wymogi od strony formalnej. Trzeba pamiętać, że weksel jest dokumentem formalnym i musi zawierać kilka konkretnych elementów po, to by być ważnym według prawa.

Czym są weksle

W Polsce dosyć częściej korzysta się w dokumentów zwanych wekslami. Zazwyczaj są one wystawiane na konkretną osobę lub zlecenie. Mało, kto wie jednak, czym weksle są i w jakim celu są wystawiane. Otóż weksle są to pewnego rodzaju papiery wartościowe, które są wystawiane po, to by zobowiązać konkretną osobę to zapłaty określonej kwoty na rzecz wystawcy. Istnieje również coś takiego jak weksel własny. W przypadku wystawienia takiego dokumentu to wystawca jest obciążany warunkami weksla i musi je spełnić na rzecz osoby, która przyjmuje tego typu dokument. Specyficzną cechą weksli jest fakt, że użyty w nich zwrot bezwarunkowe zobowiązanie sprawia, że taki dokument nie jest związany z żadnymi czynnościami prawnymi. Co za tym idzie wykonanie warunków weksla nie może być związane z żadną inną sytuacją niż tak, która została w nim opisana. Weksel staje się pełnowartościowym dokumentem w momencie, w którym zostaje przekazany trasatowi, czyli odbiory. W chwili, w której odbiorca przyjmie weksel jest on ważny i napiera mocy wykonawczej. Jest to również równoznaczne z tym, że odbiorca decyduje się na podjęcie się warunków opisanych w wekslu i zgadza się je wypełnić. Jeżeli, więc w Wasze ręce trafi weksel to powinniście dobrze przeczytać jego treść i zastanowić się nad jego przyjęciem. W przypadku, gdy pochopnie przyjmiecie tego typu dokument, możecie być narażeni na nieprzyjemności oraz konieczność zapłaty dużej kwoty pieniężnej na rzecz osoby, która weksel wystawiła.

Jak zabezpieczyć się przed sfałszowanym czekiem

Pomimo tego, że w Polsce czeki nie są zbyt popularną metodą rozliczenia pomiędzy Luxami to istnieje ryzyko sfałszowanie tych dokumentów. Owe ryzyko jest tak naprawdę obciążeniem banku przyjmującego taki fałszywy czek. W przypadku sytuacji, gdy bank przyjmie od człowieka sfałszowany czek i zorientuje się o tym, może domagać się od nieuczciwego klienta niedochowania warunków zawartych w umowie pomiędzy bankiem a nim. W związku z tym, że transakcje bezgotówkowe przy użyciu czeków są bardzo łatwe do realizacja znalazły swoje szerokie uznanie w krajach o dłuższych niż Polska tradycjach kapitalistycznych. Z kolei na kontynencie europejskim czeki nie są już tak bardzo popularne. Z wyjątkiem Francji, w których tego typu metoda stała się popularna. W reszcie krajów europejskich ich miejsce czeków zastąpiły karty płatnicze, które są dużo bezpieczniejsze i trudniejsze do sfałszowania. W Polsce wiele banków swoją niechęć do czeków motywuje tym, iż jest to niezwykle łatwa do podrobienia forma płatności. W związku z tym bardzo wiele banków zdecydowało nie wydawać czeków dla klientów rachunków bankowych swoich klientów. Jeżeli, więc chcielibyście skorzystać z rozliczenia czekowego to najpierw warto dowiedzieć się czy w Waszym banku jest taka możliwość. Bardzo prawdopodobne, że bank odmówi Wam wykonania takiej usługi. Dużo lepiej zająć się płatnościami za pomocą karty płatniczej, które są dużo bezpieczniejsze i wygodniejsze w codziennym korzystaniu.

Jak odwołać czek

Raz wystawiony czek będący poleceniem wypłaty pieniędzy z jednego rachunku na rzecz posiadacza innego rachunku bankowego może być anulowana. Może tego dokonać osoba, która go wystawiła. Polega to cofnięciu uprawnienia banku do wypłaty na rzecz człowieka posiadającego owy czek pieniędzy z jego rachunku. Żeby jednak było to możliwe nie może upłynąć więcej czasu niż okres przedstawienia czeku do zapłaty. W przypadku czeków krajowych jest to 10 dni. Po tym czasie anulowanie dyspozycji nie jest już możliwe. Jeżeli chodzi o czeki zagraniczne to termin przedstawienia czeku do zapłaty wynosi od 20 do 70 dni. Jest to zależne od kraju, w którym owy czek jest obsługiwany. W momencie, w którym termin przekazania czeku do zapłaty upłynie to jego wystawca może odwołać swoją dyspozycję. Przed upłynięciem tego czasu czek jest ważny i można go swobodnie realizować. Jeżeli, więc wypisaliście komuś czek i z konkretnych powodów postanowiliście go odwołać to bardzo ważną sprawą jest fakt, że możecie tego dokonać w określonej sytuacji. Tylko po upływie terminu wystawienie czeka do zapłaty. Jest to termin nieodwołalny i przed jego upłynięciem każdy czek może zostać zrealizowany. Dlatego wystawiając czeki należy się 10 razy zastanowić nad tym, co się robi, ponieważ pochopne wystawianie takich dokumentów może mieć opłakane skutki. Dobrze, że w Polsce czeki nie są zbyt popularne i ten sposób rozliczania się pomiędzy ludźmi nie zdarza się zbyt często.

Czym jest czek

W Polsce niezbyt popularną metodą przekazywania gotówki jest czek. Na zachodzie z takiej możliwości korzysta się dużo częściej. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej wiodą prym w transakcjach wykonywanych za pomocą czeków. Mało, kto w Polsce zdaje sobie sprawę z istnienie tego typu rozliczeń oraz z tego jak one działają. Otóż czek jest pisemny poleceniem wypłacenie pieniędzy. Właściciel rachunku bankowego, z którego ma nastąpić wyplata zwraca się do swojego banku o wypłatę określonej kwoty osobie, która zgłosi się z odpowiednio wypełnionym dokumentem. Podstawą prawną, która w Polsce reguluje transakcje czekowe jest prawo czekowe uchwalone w 1936 roku. Jeżeli chodzi o nazwę czeków, to pochodzi ona z języka arabskiego i oznacza nie mnie nie więcej jak odroczoną płatność. Osoba, która wystawia czek nazywana jest trasantem. Według prawa każdy, kto ma rachunek bankowy może wystawiać czeki. Odbiorcom czeków jest osoba zwana trasantem. Istnieje kilka rodzajów czeków w zależności od sposobu, w jaki zostały wystawione. Mogą być czeki imienne, które są wystawione na konkretną osobę. W takim wypadku tylko i wyłącznie opisana w dokumencie osoba może podjąć pieniądze. Niestety w Polsce taka forma płatności jest bardzo rzadka i niepopularna. Szkoda, ponieważ w krajach zachodnich bardzo ułatwia to przeprowadzanie szybkich transakcji oraz odbieranie, chociażby swojej pensji. W Polsce jesteśmy skazania na przelewy trafiające na nasze konta w 1-2 dni robocze.

Czym jest polecenie zapłaty

Bardzo często korzystamy z polecenia zapłaty jednocześnie nie wiedząc, czym ono tak naprawdę jest. Otóż poleceni zapłaty jest jedną z wielu forma rozliczenia transakcji w sposób bezgotówkowy. Polecenie zapłaty jest wzorowane na zachodnim systemie direct-debit. Jeżeli chodzi o instytucje, która w Polsce zajmuje się realizowaniem poleceń zapłaty, to jest to Krajowa Izba Rozliczeniowa. Ta instytucja do rozliczania poleceń zapłaty korzysta z systemu ELIXIR. Istnieje podstawa prawna regulująca i opisująca metody oraz sposób realizacji polecenia zapłaty. Aby polecenie zapłaty mogło być zrealizowane zarówno odbiorca przelewu oraz jego wykonawca muszą mieć konta bankowe w placówkach, które zawarły między sobą porozumienie w sprawie przekazywania pieniędzy pomiędzy rachunkami klientów. W przeciwieństwie do polecenia przelewy stroną, która wnosi o polecenie zapłaty jest odbiorca. To on wnioskuje do nadawcy, by ten zapłacił mu należną kwotę. Aby taka operacja mogła być jednak zrealizowana płatnik musi mieć na swoim rachunku bankowym wystarczające do wykonania przelewu środki. Bez tego bank nie ma możliwości obciążyć jego rachunku bankowego. Istnieje kilka ograniczeń związanych z polski prawodawstwem stanowiącym o poleceniach zapłaty. Pierwsze to fakt, że wszelkie rozliczenia wynikające z tej operacji mogą być tylko w formie płatności w polskich złotych. Druga jest taka, że płatnik może rozmyślić się i odwołać realizowaną przez siebie transakcje. Ma na to 8 tygodni. Istnieje również możliwość, w której płatnik blokuje na swoim koncie realizacje poleceń zapłaty. Taka blokada jest zazwyczaj kierowana do jednego konkretnego odbiorcy.

Czym jest polecenie przelewu

Większość z nas niemal codziennie korzysta z możliwości wykonania przelewu na rachunek bankowy innego użytkownika. Mało, kto wie jednak, czym dokładnie jest polecenie przelewu. Otóż jest to swoistego rodzaju forma rozliczenia transakcji w sposób bezgotówkowy. Polega to na tym, że bank otrzymuje od klienta dyspozycję transferu środków pieniężnych na konto innego człowieka. Rachunek jest oczywiście wskazany przez dyspozytora, czyli osobę, która zgłasza chęć przelania pieniędzy. Aby dyspozycja mogła być wykonana musi być spełniony jeden podstawowy warunek. Osoba ją składająca musi mieć na swoim rachunku bankowym kwotę wystarczająca do pokrycia kwoty przelewu. Bez tego przelew jest niemożliwy do wykonania ze względu na brak dostępnych środków. W obecnych czasach dyspozycje przelewu przekazywane są z baku do banku w formie elektronicznej. Minęły już czasy, gdy banki korespondowały między sobą setkami kartek papieru, na których były wypisane wszystkie dyspozycje przelewów. Istnieje kilka systemów obsługujących przekazy pieniężne w czasie rzeczywistym. System, który obsługuje tylko kwoty powyżej 1 miliona złotych to system Sorbnet. Właścicielem tej technologii jest Narodowy Bank Polski. Jeśli chodzi o czas zaksięgowania to Sorbnet robi to natychmiast i nie ma potrzeby czekać na zaksięgowanie pieniędzy. Według polskiego prawa każda dyspozycja przelewu może być zlecona w formie pisemnej lub przy pomocy internetowych systemów bankowych. Tam po dostępie do swojego konta każdy klient może wysłać do kogoś pieniądze wpisując tylko jednorazowe hasło weryfikujące właściciela konta.

Czym jest inkaso

Mało, kto orientuje się z zaawansowanej terminologii świata bankowego. Zazwyczaj korzystamy z usług nie do końca wiedząc jak się nazywają i do czego służą. Otóż jedną z takich tajemniczych usług jest Inkaso. Inkaso jest to forma płatności, które polega na pobraniu przez bank od kupującego pewnej określonej kwoty. Pieniądze te są przeznaczone dla sprzedającego i dzięki nim osoba zainteresowania kupnem dostanie od banku potrzebne do sfinalizowania transakcji dokumenty. Może być wiele przedmiotów, które wykorzystywane są z inkaso. Zazwyczaj są to dokumenty handlowe takie jak faktury, listy przewozowe lub dokumenty ubezpieczeniowe. Inkaso dzieli się na dwie grupy: natychmiastowe i terminowe. Natychmiastowe polega na tym, że ten, kto założył inkaso dostaje należną kwotę od razu po złożeniu w banku dokumentów. Terminowe inkaso to takie, w którym wpłacenie należnej kwoty odbywa się w określonym z góry terminie. Inkaso jest to system, który sprawdza się tylko wśród kontrahentów darzących się zaufaniem i znających się nawzajem. Wynika to z faktu, że sprzedający nigdy nie wie czy inkaso zostanie opłacone, zaś kupujący może przed zakupem sprawdzić kupowany towar i przetestować go ze względu na zgodność z postanowieniami zawartej umowy. Tak, więc jeżeli Wasz klient zaproponuje inkaso to dobrze się zastanówcie czy możecie mu zaufać. Jeżeli nie to kategorycznie odmówcie. Inkaso to nie jest obowiązek i nic się nie stanie, jeżeli nie zgodzicie się na jego warunki.

Sprytne inwestowanie może się opłacić

Któż nie marzy i koncie bez dna i opływaniu w luksusach? Chociaż bogacze to niewielki odsetek społeczeństwa, to jednak wiele osób, które mają średnie dochody, również marzą o życiu wygodniejszym, ciekawszym i na bogato. Można faktycznie sobie od czasu do czasu na luksus pozwolić, można również zrobić coś, żeby zacząć regularnie pomnażać własne środki. Przede wszystkim warto zastanowić się nad lokatami bankowymi. Nie są one co prawda bardzo dobrze oprocentowane, ale jednak można na nich trochę zarobić. Wyższe zarobki mogą zagwarantować giełdy. Jednak tu trzeba już posiadać specjalistyczną wiedzę i przede wszystkim intuicję, która pozwoli sprzedawać i kupować papiery wartościowe w najbardziej odpowiednim momencie. Nie można jednak też tracić głowy. Brak rozsądku przy grze na giełdzie to już prosta droga nie do zarobku, lecz do straty wszystkich oszczędności. Warto też pomyśleć o samej wymianie walut. Na różnicach w kursie również można zarobić, a jeśli trafi się na odpowiedni moment, mogą to być spore kwoty. Można też po prostu zacząć inwestować pieniądze. Dość pewne wydają się nieruchomości. Można więc lokować kapitał w kolejnych mieszkaniach czy powierzchniach biurowych, a zyski czerpać z ich wynajmowania. W ten sposób można sobie zapewnić już stałe i dość konkretne źródło dochodu.